Wyspa Wiki
Advertisement

Los Santos Police Department, wraz z pododdziałami, stanowi oddział wykonawczy w mieście Los Santos. Ich zadaniem jest dbanie o dobro i bezpieczeństwo obywateli oraz pilnowanie, czy prawo jest przestrzegane.

Łańcuch dowodzenia

Zarząd

Zarząd to zbiór osób posiadających najwyższą rangę w szeregach policji, to oni stanowią trzon dowódczy departamentu i wspólnie decydują o wszystkim. W jego skład wchodzą:

  • Szef Policji
  • Asystent Szefa Policji
  • Zastępca Szefa Policji
  • Komendant główny

W skład zarządu zazwyczaj wchodzi 5 osób (stopnie w/w). Są to osoby, które bezpośrednio sprawują władzę nad departamentem i są uprawnione do podejmowania wszelkich działań razem z radą miasta, aby zapobiegać dalszej przestępczości.

Komendantura

Do komendantury należy zarząd oraz komendanci asystenci. Jest to nieformalny zespół, który nadzoruje prace departamentu oraz jest ciałem konsultacyjnym dla zarządu. W tym gronie podejmowana jest część decyzji o pracach departamentu

Dowództwo

Na dowództwo składa się Zarząd wraz z Komendantami, Kapitanowie oraz osoby funkcyjne, które pełnią funkcje dowódcze jednostek. Dowództwo zajmuje się głównie rozpatrywaniem skarg, wniosków oraz przeprowadza postępowania związane z awansowaniem funkcjonariuszy, a co za tym idzie decyduje o większości awansów stopni niższych (poniżej Porucznika).

Inne

Poza jednostkami zajmującymi się dowodzeniem nad całym departamentem (Zarząd, Komendantura, Dowództwo) każda jednostka ma swoje własne zasady wewnętrzne oraz w każdej zachowane są różne zasady hierarchii. Ponadto, podczas bezpośredniej służby, najwyższą władzę posiada Patrol Watch Commander (dowódca zmiany), który decyduje o działaniach departamentu oraz podczas akcji SuperVisor (dowodzący akcją), który decyduje o działaniach jednostki podczas danych sytuacji.

Stopnie w PD

Stopień Odznaka Opis
Szef Policji
ChiefOfPolice.png
Szef Policji jest członkiem zarządu, odpowiada za

działanie całego departamentu i podlegają mu

wszyscy funkcjonariusze wszystkich jednostek LSPD.

Asystent Szefa Policji
ACoP.png
Asystent Szefa Policji jest członkiem zarządu, który

bezpośrednio pomaga Szefowi Policji w pełnieniu

jego obowiązków oraz pilnuje działania podległych

mu departamentów.

Zastępca Szefa Policji
DCoP.png
Zastępca Szefa Policji jest członkiem zarządu, którego

zadaniem jest asystowanie Szefowi Policji w pełnieniu

jego obowiązków, nadzoruje działania podległych mu

departamentów oraz funkcjonariuszy.

Komendant główny
Commander.png
Komendant główny jest najniższym stopniem, który

należy do zarządu, ale posiada stosunkowo

najwięcejobowiązków. Podlegają mu wszyscy

funkcjonariusze Patrol Division i to on jest główną,

osobą, która odpowiada za działanie podczas służby.

Komendant asystent
Commander.png
Asystent komendanta, członek komendantury,

któremu podlega dana dywizja departamentu, a

na służbie zajmuje się pilnowaniem działania

jednostek oraz wspomaga Zarząd Policji.

Kapitan
Captain.png
Kapitanami zostają mianowanani najdłużej pracujący

funkcjonariusze w departamencie, którzy najczęściej

dowodzą poszczególnymi akcjami, a często są

asystentami w różnych dywizjach.

Porucznik
Lieutenant.png
Porucznikami zostają sierżanci, którzy wykazali się

jako przywódcy oraz godni reprezentanci LSPD,

których głównym zadaniem jest nadzorowanie pracy

innych funkcjonariuszy, oraz dowodzienie ważnymi

działaniami jednostek na służbie

Sierżant
Sergeant.png
Sierżanci są funkcjonariuszami, którzy bezpośrednio

dowodzą na akcjach policji oraz nadzorują pracę

oficerów policji i najczęściej pełnią role funkcjonariuszy

szkoleniowych.

Oficer
Officer.png
Oficerzy są najliczniej występującymi w jednostkach

departamentu policji, to oni są trzonem działania LSPD

i to z nimi najczęściej można się spotkać podczas

interwencji. Oficerami I stopnia zostają funkcjonariusze

którzy pozytywnie przeszli akademie oraz egzaminy.

(Podany pagon dla Oficera II st.)

Kadet brak Kadeci są osobami świeżo po zakończonej akademii,

mają przydzielonego swojego oficera szkoleniowego

i zajmują się nauką działania departamentu w praktyce.

Zazwyczaj kadetem jest się od 2 do 3 tygodni.

Rekrut brak Rekrutami są osoby, które zostały przyjęte do udziału

w akademii policyjnej, nie przysługują im żadne

uprawnienia funkcjonariusza policji, a jedynie uczą się

przed i w trakcie akademii. Po zaliczonym egzaminie

teorytycznym, stają się Kadetami.

Departamenty w LSPD

Internal Affairs Grup (IAG)

Dowódca John Howell

To‌ ‌wewnętrzna‌ ‌jednostka‌ ‌LSPD‌ ‌przyglądająca‌ ‌się‌ ‌pracy‌ ‌funkcjonariuszy‌ ‌LSPD.‌ ‌Znajdują‌ ‌się‌ ‌tutaj‌ ‌funkcjonariusze‌ wybrani przez Zarząd Policji oraz Commandera IAG. Zadaniem inspektorów jest infiltrowanie oraz analiza działań funkcjonariuszy podczas służby jak i podczas analizy skarg i zgłoszeń otrzymywanych przez obytwateli. Na wszystkie skargi wniesione przez IAG odpowiada pisemnie i przekazuje decyzje do Sądu.

Training Division (TD)

Jednostka wewnętrzna departamentu zajmująca się przygotowaniem oraz szkoleniem funkcjonariuszy do służby w LSPD. Dywizja ta odpowiada takżę za naukę funkcjonariuszy ze szkoleń takich jak szkolenie pilota helikoptera (HELI), szkolenie pościgowe (SEU) i szkoli negocjatorów.

Patrol Division (PD)

Dywizja zajmująca się poprawnym rozłożeniem jednostek oraz współpracą ze społecznością Los Santos w celu zapobiegania przestępczości. PD prowadzi wstępne dochodzenia kryminalne, bada wypadki samochodowe, egzekwuje prawa i zarządzenia miejskie, zapewnia ciągłe patrole, wykonuje różnorodne usługi społeczne i działa jako pierwsza odpowiedź na wszystkie zdarzenia i sytuacje awaryjne. Podstawowa jednostka LSPD, od której zaczyna służbę większość funkcjonariuszy

Placówki

W Los Santos znajduje się pięć komend LSPD.
Advertisement