Wyspa Wiki
Advertisement

Konstytucja

Preambuła

My ludzie zamieszkujący teren naszego stanu, w podzięce najświętszemu Bogu za błogosławieństwo wolności, w celu zabezpieczenia przywilejów wynikających z posiadania rządu stanowego, ordynujemy i ustanawiamy tą konstytucję.

Artykuł I

Karta Praw

Sekcja 1. [Pierwszeństwo prawa Federalnego]

Nasz stan jest nierozłączną częścią rządu federalnego, i konstytucja Stanów Zjednoczonych posiada pierwszeństwo nad prawem stanowym.

Sekcja 2. [Suwerenność ludu]

Cała władza polityczna należy do ludu i od niego pochodzi: wszelki legalny rząd wywodzi się z ludu, opiera się na jego woli i jest ustanowiony wyłącznie dla jego dobra.

Sekcja 3. [Prawo do samostanowienia]

Ludność stanu ma jedyne i wyłączne prawo do rządzenia się jako wolny, suwerenny i niezależny stan.

Sekcja 4. [Prawa nieodłączne]

Wszyscy ludzie rodzą się jednakowo wolni i mają pewne naturalne, przyrodzone i niezbywalne prawa, wśród których są prawa do korzystania i obrony życia i wolności, nabywania, posiadania i ochrony własności oraz poszukiwania i uzyskiwania bezpieczeństwa i szczęścia.

Sekcja 5. [Prawo do posiadania broni]

Żadna ustawa nie może znieść prawa obywatela do posiadania i noszenia broni dla bezpieczeństwa i obrony, do zgodnego z prawem użytkowania łowieckiego i rekreacyjnego oraz do innych zgodnych z prawem celów, jednakowoż mogą zostać ustalone miejsca gdzie tylko i wyłącznie broń niejawna może być posiadana. Ta jednakowoż żadnym niższym prawem nie może zostać regulowana.

Sekcja 6. [Wolność wyborów]

Wszystkie wybory będą wolne i otwarte, a żadna władza cywilna i wojskowa nie będzie w żadnym momencie przeszkadzać w korzystaniu z prawa wyborczego.

Sekcja 7. [Przeszukania i konfiskaty]

Ludzie powinni być zabezpieczeni w swoich osobach, dokumentach, domach i rzeczach przed nieuzasadnionymi przeszukaniami i zajęciami, a żaden nakaz przeszukania jakiegokolwiek miejsca lub zajęcia jakiejkolwiek osoby lub rzeczy nie zostanie wydany bez opisu miejsca, które ma być przeszukane, lub osób lub rzeczy, które mają być zajęte, ani bez pisemnego wykazania prawdopodobnej przyczyny, popartej przysięgą lub afirmacją. Wyjątkiem jest przeszukanie osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, w celu zajęcia  lub sprawdzenia posiadania nielegalnych przedmiotów oraz broni.

Sekcja 8.[Odprowadzanie podatków]

Obywatele zobowiązani są do odprowadzania podatków za swoje przedsiębiorstwa, które są ustanawiane przez władze stanowe.

Sekcja 9.[Produkcja Alkoholu]

Aby wytwarzać alkohol wymagana jest licencja nadawana przez biuro szeryfa.

Artykuł II

Podział Władzy

Sekcja 1. [Trójpodział Władzy]

Kompetencje rządu tego stanu są podzielone na trzy odrębne departamenty, ustawodawczy, wykonawczy i sądowniczy, i żadna osoba ani zbiór osób, którym powierzono wykonywanie uprawnień należycie należących do jednego z tych departamentów, nie może wykonywać żadnych uprawnień należycie należących do którykolwiek z pozostałych, chyba że w niniejszej konstytucji wyraźnie nakazuje lub zezwala na to inaczej.

Sekcja 2 [Prawo Marshalla]

W sytuacjach kryzysowych wymagających szybkości w podejmowaniu decyzji Gubernator, wybrany w legalnych wyborach, za zgodą parlamentu stanowego może przekazać władzę trzech departamentów jednej wyznaczonej do tego osobie na określony czas, nie dłuższy niż jeden rok. Dodatkowo władze tą Gubernator może w każdej chwili odwołać bez podawania przyczyny.

Artykuł III

Uprawnienia Miejskie

Sekcja 1 [Regulacja jazdy konno]

Zabrania się poruszania galopem konno w placówkach miejskich a każde potrącenie konno pieszego będzie traktowane jako winna jeźdźca.

Sekcja 2 [Przewóz martwej zwierzyny]

Martwa zwierz może w mieście być tylko i wyłącznie przewoźna w przystosowanych do tego wozach, wyjątkiem stanowi przewóz jednej martwej zwierzyny, wtedy takową można przewieźć konno lub nieść na barkach.

Sekcja 3 [Bezpieczeństwo Miejskie]

Zakazuje się w zabudowach miejskich jawnego posiadania broni palnej(nie dotyczy stróży prawa).

Sekcja 4 [Kłusownictwo]

Szeryfowie miast mają możliwość zakazu polowania na konkretną zwierzynę w celu zachowania różnorodności fauny.

Sekcja 5 [Zamaskowanie]

Zabrania się zasłaniania twarzy w celu ukrycia tożsamości w miastach, wioskach oraz inny dużych skupiskach ludzi.


Wszystkie elementy (7)

Advertisement